Obec Nový Jáchymov
Obec Nový Jáchymov

Kanalizace

Aktuální informace ke kanalizaci

Cena stočného  -  45,89 Kč/m3

 

Upozornění občanům

Žádáme občany, aby nezaváželi materiál do propadů na komunikace po kanalizaci. Každý propad na komunikaci neprodleně hlásíme firmám, které ke stanovení příčiny sedání a následnému trvalému odstranění potřebují propad vidět. Děkujeme

Upozornění občanům

Dne 18.12.-19.12.2015 došlo k prudkému nárůstu kalu do ČOV, který se zvýšil několikanásobně a je zřejmé, že do kanalizace někdo vypustil obsah staré jímky. Příčina a znečišťovatel se bude hledat a hrozí mu postih poškozování ČOV.

Uzavírky hlavních komunikací 24. 11. 2015 - 15.12.2015

Mezi 24.11.2015 – 15.12.2015 dojde k uzavírce hlavních ulic (Kunova, Kodetova a Boháčkova) v obci z důvodu pokládky asfaltu po kanalizaci. Omezení se bude týkat všech vozidel včetně autobusových linek.   

Věnujte pozornost dopravnímu značení a dodržujte objízdné trasy. Termíny mohou být s ohledem na klimatické podmínky upraveny. 

Uzavírka Kunovy ul. (směr Otročíněves) - 24.11.2015 -  2.12.2015

Objízdná trasa vede Boháčkovou ulicí na Nižbor, přes Otročíněves.

Autobusová doprava

a) linka C27 Beroun – Nový Jáchymov končí/začíná na zastávce Nový Jáchymov, sídl. 

b) linka C22 Beroun – Branov nebude obsluhovat zastávku Nový Jáchymov, sídl. 

Uzavírka Kodetovy ul.  (směr Karlov) - 3.12.2015 - 7.12.2015

Objízdná trasa vede Boháčkovou ul. K Červenému kříži a na Karlov

Autobusová doprava

a) linka C22 Beroun – Branov nebude obsluhovat zastávku Nový Jáchymov, háj.

Uzavírka Boháčkovy ul. (směr Nižbor) - 8.12.2015 - 15.12.2015 

Objízdná trasa vede Kodetovou ul. K Třetímu rybníku a na Nižbor.  

Autobusová doprava se nemění.

 

Informace k 12.11 2015

Provádí se dokončování jednotlivých přípojek, již jen v oblasti Letné, Hornické a Sídliště. Stále čekáme na pokládku asfaltu na hlavních komunikacích v obci, na kterou je navázáno položení odfrézovaného recyklátu do ulic ve správě obce. Pokládka asfaltu by měla začít 26. 11. 2015 a trvat do 15. 12. 2015 a opět s ní budou spojena dopravní omezení, na jejichž podrobný popis čekáme. Ve stejné době by měla proběhnout i pokládka asfaltu v Tyršově ulici, která by tím měla být dokončena. Tlakové přípojky v ulicích Pod zahrádky, Z vršku, K olšině a ostatní přípojky závislé na čerpací stanici č. 3 v ul. K olšině. Při předávání stavby bylo zjištěno nekvalitní založení a postavení elektro pilíře, který se nyní přestavuje. Současně čekáme na zajištění přípojky společností ČEZ, pokud nedojde k její realizaci v následujícím týdnu, požádáme os provizorní staveništní přípojku a připojíme ČS3 přes ni, tak aby se mohli občané v těchto ulicích připojit. Pro všechny domy s tlakovou přípojkou připomínáme, že zde musí být připraveno elektrické napojení 3x220V, min. 16A se samostatným jističem a revizní zprávou!! Zhotovitel bude akceptovat nedodání revizní zprávy, ale pokud se čerpadlo bude i nadále provozovat bez ní, přichází majitel o záruku! V současné době je připojeno cca 47 domů a postupně se připojují další. Dědičná ulice – byla dokončena výstavba kanalizace a bude se v ní překládat plynovodní potrubí. Spojovací ulice – byla dokončena výstavba včetně domovních přípojek.

Informace - výše stočného

„Obecní úřad oznamuje, že výše stočného od 1.1.2016 bude 45,89 Kč/1m3. Ten kdo svoji nemovitost připojí na novou splaškovou kanalizaci ve 4.  čtvrtletí 2015 a podepíše smlouvu s obcí na odvádění odpadních vod, nebude mu od tohoto data účtováno stočné až do 31.12.2015“.

Informace k 28.10.2015

Úspěšně proběhla kolaudace zbylých ulic vyjma ulice Dědičné a Spojovací, kde probíhají přeložky sítí. 
Bohužel však ještě nebyla uvedena do provozu ČS3, která přečerpává splaškové vody z ulic Z vršku, Luční, části Pod zahrádky a k Olšině do tlakové větve vedoucí přes ulici Pod zahrádky. V důsledku toho se stále nemoho připojit občané v ulicích Luční, Z vršku, Pod zahrádky, K olšině. 

ČOV -  je již v praktickém provozu, probíhá zaškolení obsluhy, budou se odebírat první vzorky. Zbývá dokončit drobné vady a závady a dokončit komunikaci. 

Probíhá připojování dalších domů dle instrukcí, které byly rozneseny. 

Hlavní komunikace - termín jejich dokončení byl stanoven na 15.12.2015 - bohužel se nepodařilo najít řešení, jak je udělat dříve, zhotovitel Gasco-Zepris nedokázal sehnat dodavatele, který by asfalt položil v dřívějším termínu. S ohledem na financování celého projektu není možné přesunout asflatování na příští rok, neboť všechny finance musí být bezpodmínečně vyčerpány do konce roku. 

Vedlejší komunikace -  probíhá pokládání recyklátů a jednotlivé ulice se postupně upravují a předávají. 

Od 1-15 listopadu bude uzavřena část ulice K pyramidě mezi sídlištěm a Finskou - bude se zde pokládat dlažba. 

Od tohoto týdne až do 15. listopadu bude kompletně uzavřena ulice Tyršova z důvodu tvrdnutí podkladového betonu a nebude do ní možný vjezd. Teprve poté bude moci být položen asfaltový povrch. 

Tlakové přípojky - budou se dokončovat přípojky pro domy v polovině ulice Pod zahrádky, jednotliví majitelé budou individuálně vyzváni. 


 

Informace k 16.10.2015

Dne 23.10.2015 by měla proběhnout druhá částečná kolaudace, která se bude týkat ulic Kodetova, Kunova, Pod zahrádky, K olšině, Z vršku, Luční, Větrná, Svážná, V kopci, Hornická, Na sídlišti. Po této kolaudaci se budou moci obyvatelé v těchto ulicích začít připojovat.

V zatáčce ve spodní části ulice Letná probíhá přeložka vodovodu, kterou definitivně zmizí z obce eternitové potrubí. Teprve poté zde bude moci být dokončena výstavba kanalizační stoky a zkolaudovat hlavní řady pro Chvojinku a Letnou. 

V Dědičné a Spojovací probíhají přeložky a výstavby kanalizačního řadu, kvůli kterým byl posunut termín dokončení kanalizace na 30.10.2015

Komunikace - bohužel nám zhotovitel sdělil, že položení asfaltu v komunikacích spravovaných Správou údržby silnic (SUS) nedojde jak plánováno do 30.10. 2015 ale až 15.11.2015. Nejsme s tím spokojeni, požadujeme dodržet původní termín, protože stav na těchto komunikacích je neúnosný. Zároveň si uvědojeme, že v takovém stavu silnic nebude možná zimní údržba a předali jsme toto zhotoviteli k zajištění pokud ke zpoždění dojde. 

Komunikace v obci - snažíme se dosáhnout, aby na většině ulic byl položen asfaltový recyklát, ale již teď víme, že všude to nebude finančně možné. V ulicích Luční je již recyklát, polovina ulice Pod zahrádky, Větrná mají recyklát, V kopci a ve Svážné bude položen recyklát do rýhy. Začne přebírání jednotlivých ulic od zhotovitele. 

Tlakové přípojky - Z vršku, Pod zahrádky, K olšině - někde jsou problémy se zajištěním přívodu 3x16 Amper pro čerpadlo. Samotná čerpadla ještě nebyla dodána. 

Vyjádřili jsme vůči technickému dozoru a zhotovitelům náš nesouhlas se zpožděním, vidíme pracovní nasazené, které je bídné a nechceme akceptovat, aby se zpoždění týkalo jiných ulic, než kvůli kterým bylo povoleno tj. Spojovací a Dědičná a přeložka vody na Letné. 

Přípojky - k 29.9.2015 bylo zhotoveno 65% přípojek, což je málo a k dnešnímu dni se stav příliš rychle nezlepšuje. Vyzvali jsme zhotovitele, aby toto změnil a požadujeme jejich dokončení v co nejrychlejším termínu. 

Připojování a podepisování nových smluv - chceme poděkovat těm, kteří se již připojili a doufáme, ža budou rychle následovat další. Víme, že to je zátěž jak pracovní tak finanční. Vyskytly se dotazy na tzv. propojování skrze jímku - takovou jímku pak již nelze použít jako nádrž na vodu!

 

Informace k 18. 9.2015

První dobrá zpráva je, že ČOV byla spuštěna do zkušebního provozu, ve kterém pojede po celý rok, měsíčně se budou vyhodnocovat vzorky přečištěné vody a po roce proběhne kolaudace.

Druhou dobrou zprávou je, že byly zkolaudovány ulice Boháčkova, část ulice Kunova, ulice Tyršova a K pyramidě, ulice Úzká, Slepá, K Cechu a ulice Finská a tudíž se obyvatelé těchto ulic mohou začít připojovat. Do těchto ulic jsme roznesli text smlouvy a informace o připojení. Množí se dotazy a je tedy třeba ujasnit, že připojení ke kanalizaci je možné po:

- kontrole připojení ze strany OÚ

- podpisu smlouvy k níž bude přiložen nákres připojení

- dohodě, co se stane s dosavadní jímkou (pokud je) – kdy bude vyvežena nebo zda bude zasypána

 

Co není možné:

- odvádět do kanalizace dešťové vody

- odvádět splašky přes jímku, tj. nechat vtéct splašky do jímky a odtud je čerpat nebo samospádem stékat do kanalizace. Jímky jako nádrže pro splašky by měly zmizet a pokud si je někdo chce zachovat jako nádrže na vodu, je to jeho právu a nikdo mu v tom bránit nebude, ale budou čisté.

Je samozřejmě možné jímku tzv. „přemostit“ tj. pustit skrze ní trubku se splašky.

 

Je žádoucí, aby se připojilo co nejrychleji co nejvíce obyvatel. Je to ekonomicky výhodné, od této chvíle bude OÚ po tom, kdo se nepřipojí požadovat doklad o vyvežení jímky s ohledem na spotřebované množství vody.

 

Problémy s připojením jsou na Sídlišti a okolí, kde byli lidé připojeni na starou jednotnou kanalizaci. Musíme se smířit s tím, že nedošlo k přepojení celého řadu a je nutno se připojit jednotlivě. Stará jednotná kanalizace končí, fa. Savea ji již nebude provozovat – nevyplatí se jí to a obec tuto kanalizaci využije jako dešťovou – a tato změna nastane v rámci několika týdnů, max. však do 30.10.2015. Každý, kdo se nepřipojí, tak bude splašky vypouštět v rozporu se zákonem a hrozí mu, že mu připojení bude nařízeno správním rozhodnutím s hrozbou sankce.

Specifická situace je ve Finské ulici, kde se jižní strana domů musí přepojit vždy před tím, než se zruší stará kanalizace, což je podmínkou pro připojení domů na severní straně ulice.

Jsme si vědomi skutečnosti, že toto není ideální situace, ale odmítání připojit se, hrozby soudy, za situace kdy všichni měli sedm let čas se seznámit s tím, jak kanalizace bude přepojena, situaci nevyřeší, jen způsobí problémy. OÚ chce vyjít maximálně vstříc, ale rozpočet obce je na dlouhou dobu půjčkou na kanalizaci a s ní spojené vícenáklady vyčerpán a není odkud brát.

 

Špatnou zprávou jsou problémy v Dědičné a Spojovací ulici. V obou je původ problému rozdílný – ve Spojovací je to špatná práce projektanta, v Dědičné je to špatné umístění dešťové kanalizace a přístup společnosti stavící 43 domů nad Dianou. Problém je stejný – i přes prodloužení termínu dokončení výstavby kanalizace do 30.10.2015 je otázkou, zda se to stihne. V obou místech je potřeba přeložka plynu, kde má RWE lhůtu 30 dnů před přepojením přeložené větve, ve Sůpojovací již byla přeložka realizována a lhůta běží, ale projektant dodal špatné podklady k vyjádření majitelům okolních pozemků, v Dědičné ještě přeložka plynu ani nezačala a hledáme další řešení – ve středu je schůzka OÚ se zástupcem investora stavby 43 domů.

 

Připojování dalších ulic. Je nutno říci, že připojovat se je možní jak bylo výše řešeno, ato jen do ulic, kde byly již řady zkolaudovány. Další kolaudace proběhne až 30.10.2015 nicméně se budeme snažit dosáhnout dohody, aby se občané mohli připojovat dříve. Jsme si vědomi toho, jaké může být v listopadu počasí. Na druhou stranu je nutno konstatovat, že většina si připojení může připravit již předtím a pouze závěrečný metrový kus přepojení nechat na listopad a to by zase takový problém být neměl. Apelujeme proto na všechny, aby se připravili s předstihem. 

 

Informace k 27.8.2015

DŮLEŽITÉ!

Připojování prvních nemovitostí proběhne nejdříve po 7.9.2014 a to nejprve na zkoulaudovaných řadech, t.j. v ulicích Boháčkova, Tyršova, část ul. Kunova, K Cechu, Úzká, Slepá, K pyramidě. Obyvatele, kterých se toto bude týkat budou písemně vyzváni a u těch, kteří budou mít připojení připravené proběhne kontrola skutečného stavu připojení a následný podpis smlouvy. Jiný postup není možný a je zakázáno připojovat se ke kanalizaci bez smlouvy a kontroly připojení včetně stavu jímky. 

Výkopové práce - pokračují práce v ul. Na sídlišti a na výjezdu z Jáchymova v Kunově ul. - předpokládá se dokončení prací v termínu. 
Pokračují práce v Kodetově ulici směrem na Karlov, v nejbližších dnech by se měla otevřít křižovatka ulic Kodetova a Z vršku (u Šebků). Bohužel došlo ke zpoždění a uzavírka silnice směrem na Karlov se prodlouží až do 13.9.2015

ČOV - vlivem špatné koordinace při výstavbě došlo k týdennímu zpoždění, spuštění do zkušebního provozu se tedy odkládá o týden. 

Domovní přípojky - je dokončeno 50% přípojek z z celkového počtu 291 přípojek, realizují se na Letné, ve Chvojince a části obce směrem na Karlov. 

Výtlak přečištěné vody - za přispění zaměstnanců obce byl vykácen pruh nutný pro výtlak, který se o týden opozdil a proběhne v příštím týdnu. 

Kolaudace - 27.8. proběhne částečná kolaudace již zrealizovaných stok

Dědičná ulice - došlo k dohodě, kdy se společnost Srvisní a projektová dohodla, že výstavbu splaškové kanalizace a přeložení plynovodu provede společnost VPK Suchý jako subdodavatel sdružení Gasco-Zepris. 

 

Informace k 12.8.2015

Výkopové práce - pokračují práce v ul. Na sídlišti a na výjezdu z Jáchymova v Kunově ul. , kde stále trvá uzavírka. Žádali jsme o zkrácení intervalu na světlech, ale bohužel žádosti není možno vyhovět. Skutečností je, že někteří řidiči vjíždějí do uzavírky na červenou a chtěli jsem tento stav řešit, bohužel ke zkrácení intervalů nedojde. V Kunově ulici došlo k přerušení propustku dešťové vody ze škarp pod silnicí a je nutno ho zrekonstruovat. 

Pokračují práce v Kodetově ulici směrem na Karlov, od 12.8. dojde k uzavření křižovatky ulic Kodetova a Z vršku (u Šebků). 

ČOV - je dokončena hrubá stavba, dokončují se zásypy stavební jámy, provádí se instalace čerpacích stanic ČS1+2.  Byly zahájeny obkladové práce, kompletuje se elektroinstalace. Byl předložen Zkušební plán ČOV a započne osazování technologie ČOV společností Voda.cz - o společnosti se můžete bližší douvědět na jejích webových stránkách  http://www.vodacz.com/

Domovní přípojky - je dokončeno 92 přípojek z z celkového předpokládaného počtu 291 přípojek, realizují se v ul. Úzké ke skládce, na Letné a ve Chvojince. 

Výtlak přečištěné vody - 13.8. by měly začít práce na výtlaku od hřiště směrem k místu vyústění do Habrového potoka za tzv. Souradou, je nutno vykácet křoví nad a za fotbalovým hřištěm a připravit tak průsek pro pluh, který bude zaorávat hadici výtlaku. Práce pluhu by měly začít v týdnu od 17.8.

Kolaudace - 27.8. je plánována částečná kolaudace již zrealizovaných stok a uvedení ČOV do zkušebního provozu.

Dědičná ulice - bohužel stále nezačaly práce v Dědičné ulici, kde je v místě budované kanalizace již umístěna v rozporu se stavebním povolení dešťová kanalizace Servisní a projektové společnosti, která staví 43 rodinných domů nad penzionem Diana. Servisní a projektová (S&P) přislíbila, že do 15.8. bude hotova přeložka plynu, kvůli smlouvě se S&P jsme schvolávali veřejní jednání zastupitelstva a je zřejmé, že S&P závazku nedostojí. Stojíme tedy před volbou, zda jejich dešťovou kanalizaci vykopeme na naše náklady a vystavíme tak obec riziku soudního vymáhání škody nebo zda v Dědičné ulici větev splaškové kanalizace nezrealizujeme a 12 domů tak bude bez připojení ke kanalizaci. Trasa dešťové kanalizace S&P je zcela zřejmě v rozporu se stavební dokumentací předloženou pro vydání stavebného povolení, ve kterém je její trasa dána odstupem od sousedních pozemků a stavebními koordináty. Obec nikdy nedala souhlas ke změně umístění stavby a také jej nikdy nevydá. 

 

Informace k 21.7.2015

Započaly práce v ulici Na sídlišti, postup prací je od ul. Kunova. Práce provádí společnost Gasco, stavbyvedoucí p. Bělohlav 732 238 278

Započaly práce na přeložce vodovodu a plynovodu v ulici Spojovací, dodávka plynu ani vody nebude omezena, předpoklad dokončení je cca 14 dnů, poté bude muset být přeložka zkolaudována a převzata plynárenskou RWE, což si vyžádá pravděpodobně měsíční přerušení prací, než se bude moci začít se samotnou pokládkou gravitační kanalizace. Práce ve Spojovací provádí společnost Zepris, kontakt p. Jičínský 734 528 588

Započaly práce v Kodetově ulici směrem od Obecního úřadu na Karlov, stavbu provádí společnost Alstap, kontakt p. Moláček 777198956. Předpoklad dokončení je konec srpna 2015. Problémem je uzavírka Kodetova ulice, omlouváme se za omezení a děkujeme všem, že nepřekáží stavbě ani parkováním ani průjezdem a využívají oficiální objízdnou trasu přes Červený kříž. 

Stále se řeší výstavba kanalizace v Dědičné ulici, kde je v místě uložení kanalizace uložena nezkolaudovaná dešťová kanalizace společnosti Servisní a projektová, která staví 43 rodinných domů nad Dianou. Servisní projektová, ač přislíbila řešení situace předložila obci smlouvu o vyřešení celé situace, ale za podmínek, které zastupitelstvo nebylo ochotno akceptovat, neboť by prakticky znamenaly obrovský závazek obce vůči Servisní projektové.

Tlakové přípojky

Upozornění - jedná se pouze o vyprojektované tlakové přípojky, které jsou v ul. Z vršku, Pod zahrádky a K olšině.

Dostali jsme specifikaci tlakových čerpadel, jedná se o čerpadlo společnosti AQ spol, www.aqspol.cz cerpadlo AQK09_NN3 a jímku jímka.

Domovní přípojky

Průběžně probíhají výstavby domovních přípojek, na aktualizaci pracujeme a v příštím termínu již bycho m měli obdržet a předat informaci, kde se katuálně přípojky dělají a kde jsou hotovy.

Upozornění k realizaci domovních přípojek:

Splašky musí být odváděny přímo z domu, nesmí být odváděny z jímky! Jímka musí být vyřazena z cesty odvodu splaškových vod! Do splaškových vod nesmí jít dešťové vody!

ČOV

Na ČOV probíhá dokončení hrubé stavby objektu, jsou usazeny nádrže. Došlo ke zpoždění dodávky čerpacích stanic s čímž jsou spojené další práce, takže opět bude výstavba ČOV v cca. dvou-tří týdenním skluzu.

 

Informace z 7.7.2015

Dle sdělení pana Jičínského – stavbyvedoucího firmy Zepris, Vám oznamuji, že ulice Úzká – komunikace ke sběrnému dvoru, bude zpřístupněna od středy 22. července 2015

Ulicí Kodetovou, která byla ve čtvrtek 16.  července 2015 frézována, se dostanete ke svým nemovitostem do neděle 19.  července 2015. V pondělí 20. července 2015 začnou v této ulici výkopové práce a od tohoto data nebudou probíhat žádné výkopové práce v ulicích Pod Zahrádky a Z Vršku.

Upozornění na změnu jízdního řádu

„V době do 15.7.2015 do 31.8.2015 bude uzavřena  Kodetova ulice z důvodu výstavby kanalizace. Dne 15.7.2015 bude komunikace vyfrézována a samotné výkopové práce začnou dle stavbyvedoucího firmy Alstap v pondělí 20.7.2015 a to směrem od obecního úřadu. Od 15.7.2015 platí nový jízdní řád pro autobus č. 22 Beroun – Kublov – Branov, kdy zastávka autobusu pro tento spoj je před restaurací Pod Kaštanem. Jízdní řády jsou k dispozici v obchodě u Janoušků, na obecním úřadě a na stránkách obce“. 

Informace z kontrolního dne z 23.6.2015

1) V důsledku dvou předchozích negativních zkušeností byli zhotovitel sdružení Gasco&Zepris a jeho subdodavatel Alstap důrazně vyzváni k včasnému informování obce ohledně započetá výkopových prací na nových úsecích. Proběhlo jednání o výkopu na křižovatce ulic Kunova a Na sídlišti a urychleném zprovoznění úseku - provádí Gasco, p. Bělohlav. 

2) Probíhají výkopové práce v Úzké ulici ke skládce, ulice bude zprovozněna do 25.6.2015. Až do odvolání sem platí zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t - provádí Zepris, p. Jičínský.

3) Dokončují se práce na Kunově ulici, která bude zprůjezdněna před termínem v pátek 26.6.2015 - provádí Zepris, p. Jičínský

4) Provádějí se výkopové práce, domovní přípojky ve Větrné ulici - provádí Alstap, p. Moláček.

5) Projednala se přeložka vodovodu v ul. Z vršku, kde je nutno přeložit 17 m vodovodního řadu, bylo odsouhlaseno provedené přeložky Alstapem, nacenění víceprací cca. 42.000,-Kč

6) Je nutno urychleně projednat potřebná povolení ke kompletní přeložce sítí ve Spojovací ulici, zajišťuje projekční společnost Milota.

7) Je nutno urychleně projednat přeložku plynovodu v Dědičné ulici, kde došlo ke kolizi s dosud nezkolaudovanou dešťovou kanalizací Servisní a projektové, zajišťující výstavbu lokality 43 rodinných domů nad penzionem Diana. Došlo k dohodě, kdy Servisní a projektová provede přeložku v ceně cca. 400 000,-Kč, obec se bude spolupodílet polovinou. Zajišťuje p. Vališ, Servisní a projektová v součinnosti s obcí.

8) Na ČOV bylo dokončeno betonování nádrží a probíhá odstranění pažení. 

9) Celkově lze konstatovat, že výstavba probíhá v souladu s harmonogramem. 

10) 13.7.2015 započnou práce v ul. Na sídliště, začínat se bude od Kunovy ulice - zajišťuje Gasco, p. Bělohlav.

11) 6.7.2015 započnou další práce na stokách B a C (ulice Úzká a přivaděč k ČOV) - zajišťuje Zepris, p. Jičínský

12) V týdnu od 2 do 7.7. 2015 by měly být dokončeny práce v ul. Z vršku - zajišťuje Alstap, p. Moláček

13) Dne 30.6.2015 proběhnou opakované hutnicí zkoušky v oblasti Letné, Pod chvojinkou, kde se neustále objevuje propadání výkopu. 

 

Výzva k napojení na kanalizaci

Vážení občané,
v obci se buduje veřejná splašková kanalizace z prostředků Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a s nemalým příspěvkem obce. Je to 291 domovních přípojek, 10 km kanalizačních trubek a možnost připojení 1300 obyvatel obce. Dotace je podmíněna závazkem připojit minimálně 766 obyvatel a provozovat čistírnu po dobu 10-ti let od kolaudace. ČOV musí být dokončena do 30. září 2015. K tomuto datu je třeba mít připraveny domovní přípojky a podle postupu výstavby a na základě souhlasu obce tyto fyzicky připojovat a začít používat pro likvidaci splaškových vod.
Apelujeme proto na všechny občany, aby se k nové kanalizaci připojili a včas se na to připravili!
Obec spoléhá na to, že občané využijí ekonomicky výhodnější možnosti likvidace splaškových vod připojením svých nemovitostí ke kanalizaci!

Přípojky pro všechny domy jsou zakončeny revizní šachtou na hranici pozemku. Odtud až k vyústění vnitřní kanalizace si hradí náklady na přípojku každý sám.
Je výhodné napojit nemovitost hned, jak bude v ulici kanalizace hotová a v provozu. Připojení po kolaudaci kanalizace bude zpoplatněno.
Revizní šachta, odbočka, trubky, výkop stojí dohromady cca 16 500 tisíce Kč a každý, kdo se bude ke kanalizaci připojovat dodatečně, bude hradit příspěvek za připojení.

Účtování stočného se bude odvíjet od vodného a předpokládáme, že jeho cena nepřesáhne výši stočného účtovaného firmou SAVEA, což je v průměru na dům 5 500 Kč/rok. Naproti tomu odvoz fekálním vozem stejného množství vyjde odhadem na 30 000 Kč/rok. Úspora je evidentní – 25 000 Kč ročně.
Realizace přípojky – před zahájením realizace přípojky, to je výkopových prací, je nutno mít souhlas obce s napojením. Obec bude dle postupu prací postupně kontaktovat majitele jednotlivých staveb a bude koordinovat postupné napojování na veřejnou splaškovou kanalizaci. V průběhu realizace si obec vyhrazuje právo provedení kontroly. Součástí realizace přípojky je kontrola hotové přípojky za účasti zástupce obce.
Splaškové vody je třeba napojit přímo do nové kanalizace bez předchozího shromažďování v septiku či žumpě. Septiky se musí zaslepit, vyčerpat a zasypat inertním materiálem, nebo je lze po jejich vyčištění využít jako akumulační nádrže na dešťovou vodu.
Povinnost napojit se na kanalizaci může být stanovena správním rozhodnutím v souladu s ustanovením § 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, kde je uvedeno, že vlastníkům pozemků a staveb, kde vznikají odpadní vody, může být uložena povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Doufáme, že k takovému kroku nedojde a že dospějeme ve všech případech ke vzájemné dohodě.
Používání stávající žumpy bude spojeno s kontrolami dokladů o vyvážení žumpy ve stejném množství jako vodné. Chceme skončit s přepady z žump, vyčerpáváním na zahradu, ulici či jinam a budeme iniciovat kontroly s následnými vysokými pokutami.
Likvidace odpadních vod pomocí zkolaudované domovní ČOV vyžaduje její pravidelnou údržbu a kontrolu kvality vypouštěné přečištěné vody, kterou je nutno také dále likvidovat, podobně jako dešťové vody.

 

Plánované objízdné trasy v souvislosti s výstavbou kanalizace v obci

Trasy a termíny objížděk

Trasy a termíny objížděk - plné rozlišení

Etapa - 1Etapa - 2Etapa - 3Detail křižovatkyDetail křižovatek s DZ

Detail křižovatek s DZ - plné rozlišení

 

 

Harmonogram prací

Zde je harmonogram prací, který nám zhotovitel předložil: Harmonogram výstavby

Mapa se stavem prací:

K 28.2.2015 s výhledem na 03-04.2015: Kanalizace 03-04.2015

K 31.3.2015 s výhledem na 04-05.2015: Kanalizace 04-05.2015

K 23.6.2015 s výhledem na 06-07.2015: Kanalizace 06-07 2015

 

Kontakty

p. Bělohlav stavbyvedoucí GASCO  732 238 278
p. Jičínský stavbyvedoucí ZEPRIS 734 528 588
p. Kunc projektový manažer GASCO 602 449 646
p. Nový projektový manažer  ZEPRIS

777 700 098

p. Moláček stavbyvedoucí Alstap 777198956

 

Vykresy kanalizace v jednotlivých částech obce

Bohackova-Uzka

Hornicka_Pod Chvojinkou

Kodetova - Luční - Pod zahrádky - K Olšině

Letna - Finska - Na sídlišti - Pod Chvojinkou

Letná - Kunova

Obecní dům

Souběžná - Dědičná - Svážná - V kopci

Připojovací stoka k ČOV

ČOV hřiště

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Aktuální počasí

dnes, středa 22. 5. 2024
déšť 17 °C 11 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 19/11 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 20/13 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 22/11 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:123
TÝDEN:566
CELKEM:1132082

Rizika a nebezpečí

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1
1
2
1

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa