Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 1
Datum: 25. 02. 2003


1. Zpráva o činnosti rady obce.
2. Úprava rozpočtu č. 3 za rok 2002.
3. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ Nový Jáchymov.
4. Rozbor hospodaření za rok 2002.
5. Schválení urbanistické studie.
6. Návrh rozpočtu na rok 2003.
7. Plán činnosti obecního úřadu na rok 2003.
8. Plán činnosti kontrolního a finančního výboru.
9. Jednací řád zastupitelstva obce.
10. Diskuse.
11. Usnesení a závěr.

Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) úpravu rozpočtu č. 3 za rok 2002
souhlasí: 14 nesouhlasí: 0 zdrželo se: 0

b) změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy Nový Jáchymov
doplněním bodu č. 8 v čl. VII
souhlasí: 14 nesouhlasí: 0 zdrželo se: 0

c) rozbor hospodaření za rok 2002, na straně příjmů ve výši 11.473.339,21. Kč a na straně
výdajů ve výši 13.446.611, 90 Kč

souhlasí: 14 nesouhlasí: 0 zdrželo se: 0

d) urbanistickou studii obce, zpracovanou Agrourbanistickým ateliérem Praha.
souhlasí: 14 nesouhlasí: 0 zdrželo se: 0

e) vyrovnaný rozpočet na rok 2003 ve výši 11.423.540,--Kč na straně příjmů i výdajů
souhlasí: 14 nesouhlasí: 0 zdrželo se: 0

f) plán činnosti obecního úřadu na rok 2003
souhlasí: 14 nesouhlasí: 0 zdrželo se: 0

g) plán činnosti na rok 2003 kontrolního a finančního výboru
souhlasí: 14 nesouhlasí: 0 zdrželo se: 0

h) jednací řád zastupitelstva obce
souhlasí: 14 nesouhlasí: 0 zdrželo se: 0

Pro návrh usnesení hlasovalo: 13 proti: 0 zdrželo se: 1
Zapsal: Zdeňka Kilbergerová dne: 25. 2. 2003

Ověřili:
Jiří Šolc - člen zastupitelstva obce
Jitka Richterová - člen zastupitelstva obce
Iva Kinclová - starostka obce

 


ZPĚT NA OBECNÍ ÚŘAD

ZPĚT NA AKTUALITY