Usnesení ZO 2/2002 ze dne 20. 6. 2002 obec Nový Jáchymov

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) zprávu o činnosti rady obce
b) informace o plnění rozpočtu za 1-5/2002
c) prohlášení starostky a místostarostky - uvolněných členů zastupitelstva obce o vzdání se zvýšení odměn dle nařízení vlády č.122/2002 ze dne 25.3.2002

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci z předstrukturálního fondu EU SAPARD na realizaci bezdrátového rozhlasu na katastru obce Nový Jáchymov
hlasovalo pro návrh...8....proti ..0....... zdrželo se ..0
b) hospodářský výsledek z HČ roku 2001 ve výši Kč 3 644.90 a souhlasí ponechat tuto částku na účtu HČ
hlasovalo pro návrh....8.... proti...0.......zdrželo se ...0
c) zřizovací listinu Sboru dobrovolných hasičů Nový Jáchymov
hlasovalo pro návrh ..8......proti ..0........zdrželo se ..0
d) prodej pozemků p.č. 30/37 o výměře 37m2 a pozemek p.č. 30/39 o výměře 60m2 v k.ú. Nový Jáchymov za cenu 20,- kč za 1m2 paní Zdeňce a Miroslavu Fišerovým, bytem Praha 9, Zelenecká 519/44
hlasovalo por návrh ...8......proti...0.......zdrželo se .0
e) schvaluje plán činnosti na rok 2002 finančního a kontrolního výboru
hlasovalo pro návrh ...8......proti ..0........zdrželo se .0
f) schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce s účinností od 1.3.2002: předsedům komisí ve výši 870,- Kč hrubého
členům rady obce ve výši 870,- Kč hrubého
hlasovalo pro návrh ...7......proti ...0....... zdrželo se ..1
g) schvaluje variantu č.2 koncepce odkanalizování obce zpracované firmou SUDOP Plzeň
hlasovalo pro návrh ....8......proti....0.....zdrželo se ...0
h) schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2001
hlasovalo pro návrh ....8......proti ..0........zdrželo se ..0

Zapsal: Zdeňka Kilbergerová místostarostka
Ověřil: Dagmar Vlachová člen ZO
             Jana Dvořáková člen ZO
             starostka obce Iva Kinclová
vyvěšeno dne: 21.6.2002, sejmuto: 10.7.2002


ZPĚT NA OBECNÍ ÚŘAD

ZPĚT NA AKTUALITY