Usnesení ZO 3/2002 ze dne 30. 7. 2002 obec Nový Jáchymov

1. ZO bere na vědomí:
a) informaci k harmonogramu voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 1.a 2. listopadu
2002
b) návrh řešení sadových úprav v dětském parku a u pomníku padlých na návsi

2. ZO stanovuje počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2002-2006 ve výši
15 členů
hlasovalo pro návrh 11 proti 0 zrdželo se 0

3. ZO schvaluje smlouvu o dílo č. 839-02-2 na projektovou dokumentaci k územnímu
rozhodnutí zpracovanou firmou SUDOP Plzeň na akci: Nový Jáchymov - kanalizace
a ČOV I. etapa hlasovalo pro návrh 11 proti 0 zdrželo se 0

Zapsal: Zdeňka Kilbergerová
Ověřil. Dagmar Křížová, František Tomsa
starostka obce Iva Kinclová
vyvěšeno dne: 31.7.2002


ZPĚT NA OBECNÍ ÚŘAD

ZPĚT NA AKTUALITY