Usnesení z veřejného zasedání ZO Nový Jáchymov č. 4/2002 ze dne 19. 9. 2002

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) zprávu o činnosti rady obce
b) řád pohřebiště - Lesní hřbitov Nový Jáchymov
c) do příštího zasedání zajistit rozhlasové zařízení
 
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Zřizovací listinu organizační složky obce Místní knihovna Nový Jáchymov a knihovní řád.
> hlasovalo pro návrh: 10 proti: 0 zdržel se: 0
b) úpravu rozpočtu č. 1/2002
> hlasovalo pro návrh: 10 proti: 0 zdržel se: 0 
c) Kupní smlouvu na pozemky p.č. 581, 582, 583 a 584 dle původního katastru nemovitostí v k.ú. Otročiněves o celkové výměře 43.612m2 z důvodu zajištění vlastnického práva k pozemkům, na kterých se nachází vodní zdroje, a které zajišťují funkci I. a II. pásma hygienické ochrany vodních zdrojů.
> hlasovalo pro návrh: 10 proti: 0 zdržel se: 0
d) záměr obce realizovat rekonstrukci bytů v domě čp. 1 prostřednictvím finanční podpory z předstrukturálního fondu EU SAPARD 
> hlasovalo pro návrh: 10 proti: 0 zdržel se: 0
e) Zřizovací listinu příspěvkové organizace - Základní škola Nový Jáchymov.
> hlasovalo pro návrh: 10 proti: 0 zdržel se: 0
f) směnu pozemku p.č. 196/2 v k.ú. Nový Jáchymov o výměře 155m2 ve vlastnictví obce Nový Jáchymov a pozemek p.č. 196/10 v k.ú. Nový Jáchymov o výměře 154m2 ve vlastnictví p.Jiřího Srpa, Nový Jáchymov
> hlasovalo pro návrh: 10 proti: 0 zdržel se: 0
g) čerpání úvěru na dokončení investiční akce Plynofikace obce Nový Jáchymov ve výši 2 000 000 Kč
> hlasovalo pro návrh: 9 proti: 0 zdržel se: 1
h) dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 01-01-0633 na akci: STL plynovody v Novém Jáchymově - kanalizace a vodovod Pod Chvojinkou
> hlasovalo pro návrh: 10 proti: 0 zdržel se: 0
3. Zastupitelstvo obce zřizuje:
a) příspěvkovou organizaci obce - Základní škola Nový Jáchymov a zároveň jmenuje ředitelku pani Marii Popkovou ke dni 1.1.2003.
> hlasovalo pro návrh. 10 proti. 0 zdržel se: 0
b) organizační složku obce - Místní knihovna Nový Jáchymov a zároveň jmenuje vedoucí p.Janu Křečkovou ke dni 19.9.2002
> hlasovalo pro návrh: 10 proti: 0 zdržel se: 0

> S usnesením souhlasí: 10 proti: 0 zdržel se: 0

V Novém Jáchymově dne: 19.9.2002
Zapsal: Zdeňka Kilbergerová místostaroska
Ověřil: Miroslava Brixová člen ZO
Vladimíra Radová předseda KV
Iva Kinclová starostka obce


ZPĚT NA OBECNÍ ÚŘAD

ZPĚT NA AKTUALITY