Ustavující zasedání zastupitelstva obce Nový Jáchymovč. 5/02 ze dne 14.11.2002

Usnesení
1.
Zastupitelstvo obce souhlasí s výsledkem voleb do zastupitelstva obce předneseným předsedkyní mandátové 
komise. Zvoleno bylo 15-ti členné zastupitelstvo obce. Komise potvrdila volby za právoplatné.
souhlasí: 14 nesouhlasí: 0 zdrželo se: 0

2. Zastupitelstvo obce schvaluje pro volební období 2002-2006
- starostku obce Ivu Kinclovou
jako uvolněného člena zastupitelstva obce
souhlasí: 13 nesouhlasí: 0 zdrželo se: 1

3. Zastupitelstvo obce schvaluje pro volební období 2002-2006
- místostarostku obce Zdeňku Kilbergerovou
jako uvolněného člena zastupitelstva obce
souhlasí: 11 nesouhlasí: 2 zdrželo se: 1

4. Zastupitelstvo obce zřizuje:
- kontrolní výbor
ve složení Ladislava Králová - předseda
členové: Marek Ledvina, Jakub Malý, Libuše Podskalská, Kateřina Plachá
předsedovi výboru je stanovena měsíční odměna 870,- Kč hrubého
souhlasí: 14 nesouhlasí: 0 zdrželo se: 0
- finanční výbor
ve složení Miroslava Brixová-předseda
členové: Alena Šolcová, Vladimíra Radová, Blanka Hříbalová, Hana Proňková, Zoja Spurná a Dagmar 
Vlachová
souhlasí: 14 nesouhlasí: 0 zdrželo se: 0
- komise: kulturně sociální
- předseda Miroslav Csík 
stavební
- předseda Jaroslav Frýbert
školství a mládeže
- předseda Jiří Šolc
Ostatní členové komisí budou schváleni usnesením rady obce.
Předsedům jednotlivých komisí je stanovena měsíční odměna ve výši Kč 870,- hrubého.
souhlasí: 14 nesouhlasí: 0 zdrželo se: 0

5. Zastupitelstvo obce schvaluje radu obce ve složení:
Iva Kinclová
Zdeňka Kilbergerová
Miroslava Brixová
Ladislava Králová
Dagmar Vlachová,
které je stanovena měsíční odměna ve výši 870,- Kč hrubého
souhlasí: 14 nesouhlasí: 0 zdrželo se: 0

6. Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený volební program na období 2002-2006.
souhlasí: 14 nesouhlasí: 0 zdrželo se: 0

7. Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/2002.
souhlasí: 14 nesouhlasí: 0 zdrželo se: 0

8. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2003 v rozsahu rozpočtových příjmů a 
výdajů roku 2002.
souhlasí: 14 nesouhlasí: 0 zdrželo se: 0

S tímto usnesením souhlasí: 14 nesouhlasí: 0 zdrželo se: 0

V Novém Jáchymově dne 14.11.2002

Zapsal: Zdeňka Kilbergerová
Ověřil: Dagmar Vlachová
Jiří Šolc

Iva Kinclová starostka obce


ZPĚT NA OBECNÍ ÚŘAD

ZPĚT NA AKTUALITY