Usnesení zastupitelstva obce ze dne 10.06.2003

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) závěrečný účet hospodaření obce za rok 2002 bezvýhradně

souhlasí: 12
nesouhlasí: 0
zdrželo se: 0

b) smlouvu o čerpání úvěru uzavřenou s ČS a.s. pobočkou Beroun ve výši 4.000.000,- Kč, který je účelově vázán na akci: Obnova kulturní památky – obecního domu čp. 1 v obci Nový Jáchymov včetně příloh (Smlouva k zajištění pohledávky z poskytnutého úvěru budoucími rozpočtovými příjmy a účelovými fondy obce a Smlouva o zastavení pohledávky z bankovního účtu).

souhlasí: 12
nesouhlasí: 0
zdrželo se: 0

c) prodej pozemku p.č. 226 o výměře 203 m2 v k.ú. Nový Jáchymov pí. Marii Průšové, Nový Jáchymov čp. 165 za cenu 50,-Kč za 1m2

souhlasí: 12
nesouhlasí: 0
zdrželo se: 0

d) prodej pozemku p.č. 30/28 o výměře 30 m2 v k.ú. Nový Jáchymov panu Václavu Součkovi, Nový Jáchymov 65 za cenu 50,-Kč za 1 m2

souhlasí: 12
nesouhlasí: 0
zdrželo se: 0

e) rozpočtové změny č. 1 na rok 2003 bez změny výše schváleného rozpočtu

souhlasí: 12
nesouhlasí: 0
zdrželo se: 0

Pro návrh usnesení hlasovalo: 12 proti: 0 zdrželo se: 0

Dne: 10.06.2003

Zapsal: Zdeňka Kilbergerová

Ověřili: Jiří Srp, Dagmar Vlachová, Iva Kinclová


ZPĚT NA OBECNÍ ÚŘAD

ZPĚT NA AKTUALITY