Obecně závazná vyhláška obce Nový Jáchymov č. 1/2001

Zastupitelstvo obce Nový Jáchymov schválilo dne 19.12.2001 dle § 17 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 10, § 12 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Působnost obecně závazné vyhlášky

1. Tato obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Nový Jáchymov.

2. Tato obecně závazná vyhláška je závazná:
a) pro fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt
b) pro fyzické osoby, které mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci

3. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou využívat systém nakládání s odpady zavedený obcí pro nakládání s komunálním odpadem, na základě písemné smlouvy s obcí.

Článek 2
Základní pojmy

Za odpad ve smyslu § 3 odst. (1) a§ 4 zákona č. 185/2001 S., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákona o odpadech), se pro účely této obecně závazné vyhlášky považuje:

1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

2. Osoba má povinnost zbavit se movité věci příslušející do druhů odpadů dle zákona o odpadech, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla
vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. 1)

3. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce po činnosti fyzických osob,
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo u fyzických osob oprávněných
k podnikání.

4. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném
v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více
nebezpečných vlastností (např. výbušnost, hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicitu,
žíravost, infekčnost a pod.).

5. Využitelnými složkami odpadu jsou:
1) sběrový papír
2) sběrové sklo bílé
3) sběrové sklo barevné
4) odpadní směsné plasty
5) železný šrot
6) odpad barevných kovů
7) odpad textilu a oděvů
8) vyřazená elektronická zařízení

6. Stavební odpad je zemina a kamenivo ze stavebních výkopů a terénních úprav, stavební suť, demoliční a podobný odpad neznečištěný látkami, které mají nebezpečné vlastnosti.

7. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

8. Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.

9. Původce odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stává vlastníkem odpadu.

10. Oprávněnou osobou se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona nebo podle zvláštních předpisů.2)

11. Sběr odpadů je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.

Článek 3
Nakládání s komunálním odpadem

1. Katastrální území obce tvoří samostatnou svozovou oblast, včetně místních částí:
chatové oblasti u Monstranského rybníka, chatové oblasti u Prostředního rybníka, chatové oblasti Amerika
(viz Příloha č. 2)

2. Místem odstranění odpadu je skládka - technické zařízení provozované oprávněnou osobou a určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země.

3. Pro shromažďování odpadů, tj. krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady, jsou k dispozici tyto shromažďovací prostředky a zařízení:
 
- shromažďovací prostředky - slouží k ukládání komunálního odpadu po vytřídění
(kovové popelnice 110 l, pytle PVC 60 l)
 
- shromažďovací prostředky na využitelné složky komunálního odpadu - sklo, ostatní plasty
(plastové nádoby 1100 l s označením, pro co jsou určeny )
mobilní kontejnery - slouží k ukládání velkoobjemového odpadu: nábytek, odpad ze zahrádek, papír, ostatní kov a pod.)
(jsou přistavovány dle dohody se svozovou firmou na veřejné prostranství v předem vyhlášeného termínu obecním úřadem)
  
- sběr vyřazených léků - při sběru nebezpečných složek komunálního odpadu mobilním způsobem
 
- mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu dle zákona o odpadech
Ve spolupráci s oprávněnou osobou lze zneškodňovat nebezpečné složky komunálního odpadu:
(znehodnocené průmyslové oleje a tuky, léky a lékovky, televizory, radiopřijímače, lednice, zbytky barev, ředidla, lepidla, rozpouštědla, fotochemikálie, chemická hnojiva, přípravky na ochranu rostlin, zářivky, výbojky, akumulátory a monočlánky)

4. Sběr komunálního odpadu na území obce zajišťuje na základě smlouvy oprávněná osoba podle svozového plánu. Výkon práv a povinností vyplývajících z této vyhlášky pro obec, zajišťuje obcí pověřená osoba.

5. Shromažďovací prostředky se umísťují na veřejných prostranstvích v době maximálně 12 hodin před plánovaným svozem, nejpozději však v 5,00 hod. dne, v němž je svoz prováděn, případně na jiných vhodných místech tak., aby byly dobře přístupné oprávněné osobě a umožňovaly jí řádný svoz komunálního odpadu. Umístění shromažďovacích prostředků nesmí způsobit hygienické závady, překážku silničního provozu nebo ohrozit bezpečnost chodců.

6. Shromažďovací prostředky, pro které není určeno stálé místo ne veřejném prostranství (stanoviště), musí být po sběru komunálního odpadu bez zbytečného prodlení z veřejného prostranství odstraněny.

7. Každý, kdo využívá systému nakládání s komunálním odpadem podle této obecně závazné vyhlášky, je povinen si zajistit na vlastní náklady takový objem shromažďovacích prostředků v souladu se systémem stanoveném obcí tak, aby nenarušoval životní prostředí, hygienické normy a předpisy. Přitom je povinen udržovat pořádek a čistotu v bezprostředním okolí shromažďovacích prostředků.

8. S odpadem vzniklým při čistění komunikací, údržbě veřejné zeleně a hřbitovů, nakládá oprávněná osoba v souladu se smlouvou mezi obcí a oprávněnou osobou.

9. Není dovoleno:
a) ukládat odpad mimo místa určená touto vyhláškou
b) ukládat do shromažďovacích prostředků jiné druhy než ty, pro které jsou určeny
c) zapalovat odpad ve sběrných nádobách

Článek 4
Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a o změně něktrých dalších zákonů a zvláštními právními předpisy. 3)

To znamená:
a) odpad třídit dle obcí stanoveného systému na využitelné složky uvedené v příloze č. 1
b) využitelné složky komunálního odpadu - sklo, plasty, papír a ostatní kov odkládat do označených shromažďovacích prostředků
c) odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné složky komunálního odpadu a odložit do sběrného dvora nebo yužít mobilního způsobu sběru, přitom jsou povinny si počínat tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí a zvířat nebo nedošlo k poškození životního prostředí.
d) naplňovat shromažďovací prostředky tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a by při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával
e) počínat si tak, aby svým jednáním neznemožnily provedení pravidelného sběru odpadů nebo
nezpůsobily narušení systému
f) objemný odpad (např. starý nábytek, lina, koberce a pod.) ukládat do označených mobilních kontejnerů v ohlášených termínech.

Článek 5
Sankce

Porušení ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštních právních předpisů. 4,5,6)

Článek 6
Kontrolní činnost

Kontrola dodržování jednotlivých ustanovení této obecně závazné vyhlášky je v pravomoci obecního úřadu.

Článek 7
Zrušovací ustanovení

Ruší se:
Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem č. 1/98

Článek 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 2.1.2002.

Iva Kinclová, starostka Zdeňka Kilbergerová, místostarostka
 

Vyvěšeno dne: 19.12.2001
Sňato dne:2.1.2002


1) Například zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
2) Například zákon č. 445/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb. o ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
3) Například zákon č. 309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 389/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
4)Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů
5)Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
6)Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů


Příloha č. 1
Možné označení sběrných nádob

 Název odpadu  Barva sběrné nádoby  Poznámka
 sklo  zelená/plastová  1100 l
 plasty  žlutá / plastová  1100 l
 objemný odpad  mobilní kontejnery  
 směsný domovní odpad  bez označení

110 l pozinkované       nádoby označené číslem  popisným nebo evidenčním dle příslušného označení nemovitosti, ke které patří 80 l pytle PVC s označením TS Beroun


Příloha č. 2
Seznam svozových míst v chatové oblasti.

U 1. rokle
U chaty p. Mitrovského č.0130
U kiosku
U odbočky do Ameriky
U chaty p. Kršáka č. 067
U chaty p. Bartoše č.0134
Na křižovatce cest v Americe
U chaty p. Krále č. 037
U „Hada“
U lávky nad Monstranským rybníkem
U chaty p. Menčla.
Na křižovatce cest u p. Kladivy čp. 200
V olšině u lávky.

ZPĚT NA VYHLÁŠKY